3.7

Out of 15 Ratings

Owner's of the JVC Headphones JVC 900 Mhz Wireless Stereo Headphone gave it a score of 3.7 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  3.79 out of 5
 • Durability

  3.57 out of 5
 • Maintenance

  3.79 out of 5
 • Performance

  3.73 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 50
 
G-5
Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature
obsolete
ITALIANO
Attenzione:
Questo simbolo
è valido solo
nell’Unione
Europea.
[Unione Europea]
Questo simbolo indica che l’apparecchiatura elettrica ed elettronica a cui è relativo non deve
essere smaltita tra i rifiuti domestici generici alla fine della sua vita utile. Il prodotto, invece, va
consegnato a un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, per il trattamento, il recupero e il riciclaggio corretti, in conformità alle proprie
normative nazionali.
Mediante lo smaltimento corretto di questo prodotto, si contribuirà a preservare le risorse
naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana che
potrebbero essere provocati, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato del prodotto. Per
ulteriori informazioni sul punto di raccolta e il riciclaggio di questo prodotto, contattare la sede
comunale locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio in cui si è acquistato il
prodotto.
L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fina vita alle appropriate strutture
di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.
(Per gli utenti aziendali)
Qualora si desideri smaltire questo prodotto, visitare la nostra pagina web www.jvc-europe.
com per ottenere informazioni sul ritiro del prodotto.
[Per altre nazioni al di fuori dell’Unione Europea]
Qualora si desideri smaltire questo prodotto, effettuare lo smaltimento in conformità alla
normativa nazionale applicabile o alle altre leggi della propria nazione relative al trattamento
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.
Information till användare gällande kassering av gammal utrustning
SVENSKA
[Europeiska gemenskapen]
Denna symbol anger att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras som vanligt
hushållsavfall, när de inte ska användas mer. Istället ska produkten lämnas in på lämplig
återvinningsstation för elektrisk eller elektronisk utrustning, så att den kan tas om hand och
återvinnas i enlighet med ert lands lagstiftning.
Genom att avyttra denna profukt på rätt sätt, bidrar du till att bevara naturen och förhindrar
potentiellt negativa effekter på miljön och den mänskiliga hälsan, som annars kan bli
resultatet vid felaktig hantering av denna produkt. Kontakta ditt kommunkontor, det företag
som hanterar dina hushållssopor eller butiken där du köpt produkten, för mer information om
återvinningscentraler.
Det kan hända att du bötfälls i enlighet med ert lands lagstiftning om detta avfall kasseras på
fel sätt.
(Företagsanvändare)
Om ni vill kassera denna produkt, besök vår webbsida www.jvc-europe.com för att få
information om returnering av produkten.
[Övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen]
Om du vill kassera denna produkt, ska detta göras i enlighet med gällande lagstiftning i landet,
eller enligt andra bestämmelser i ditt land, för behandling av gammal elektrisk eller elektronisk
utrustning.
Tänk på:
Att denna
symbol endast
gäller inom den
Europeiska
gemenskapen.
HAW600_G.indb 6HAW600_G.indb 6 06.6.26 6:48:25 PM06.6.26 6:48:25 PM